top of page
iamthere foto.jpg
I AM (T)HERE
a composition by Pere Jou and Aurora Bauzà

La identitat com 

un procés 

un esdevenir

un continu d’imatges entrellaçades que generen moviment

un record en un mirall

una il·lusió de futur

una fotografia que s’esborra 

una presó 

una contraposició al present

una dramatúrgia de l’existència

EXTRACTE

 

I AM (T)HERE és un treball musical i escènic sobre la relació entre el cos i la veu. Amb la voluntat d’allunyar-nos de la tradició musical clàssica que imposa servitud del cos vers la veu, explorem noves formes d’interacció entre ambdós, generant un llenguatge propi que no només investiga l’àmbit formal sinó que també conjura nous horitzons semàntics. Amb la idea de “la identitat com a procés” de fons, la peça encarna un cos atrapat entre dues dinàmiques que evolucionen en direccions oposades. La veu i el moviment viatgen en sentit contrari creant un cos en tensió, un subjecte en conflicte amb la seva identitat.  

INICIATIVA

“La identitat, tot i el seu caràcter vague i ambivalent, esdevé un concepte clau per entendre l’evolució de la vida social i personal en l’època contemporània, de creixent inseguretat i disgregació de vincles de sentit” (Z. Bauman)

INICIATIVA

Plantejament del projecte

I AM (T)HERE és un projecte de recerca artística que conjuga dos eixos de treball, un de caire conceptual i l’altre de naturalesa

formal.

Com a rerefons conceptual del projecte, hi trobem els processos de construcció d’indentitat individual, i sobretot una determinada concepció de la identitat, entesa com un procés en continu desenvolupament. Partim de la consideració que el canvi és inherent a totes les coses i és inevitable. El que nosaltres som -la nostra identitat- no és una idea o imatge fixa sinó un esdevenir constant. Som per definició un objecte en moviment, un cos en constant transformació. No obstant, la tendència predominant és la de definir-se a un mateix amb conceptes i idees fixes i immutables. D’aquesta diferència entre realitat i percepció en sorgeix un conflicte que posem al centre de la nostra recerca artística.

A nivell formal, I AM (T)HERE és un treball que investiga la relació entre el cos i la veu. La veu humana ha tingut sempre un paper central en la nostra recerca, ja que funciona com a nexe d’unió entre el so i el cos, elements que articulen tot el nostre discurs: la veu és motor de moviment del cos. Alhora, el cos és el mitjà que permet l’ús de la veu i, com a tal, precisament, ha estat usat històricament en el camp de la música i específicament en el cant clàssic. L’ús del cos en música clàssica és una disciplina que s’ha anat refinant al llarg de segles, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima qualitat musical amb el mínim esforç, patiment i dany pel cos. A nivell de gestualitat i corporalitat, la tradició de la música clàssica ha optat per una recerca basada en la utilitat, l’eficàcia i la rentabilitat de cada moviment, que ha resultat, com una conseqüència no buscada però desitjable, en una estètica de l’eficiència. Evidentment, per tant, el rol del cos en la tradició clàssica ha estat sempre supeditat a les demandes expressives del discurs musical. Amb la voluntat d’allunyar-nos d’aquesta tradicional i històrica servitud del cos vers la veu, amb I AM (T)HERE explorem noves formes d’interacció entre els dos, generant associacions que no només investiguen l’àmbit formal sinó que també conjuren nous horitzons semàntics. A partir de la repetició d’una melodia vocal obstinada, el cos viatja a la recerca d’un moviment que l’ emancipi del seu rol de suport físic de la veu.

Dispositiu del projecte

El punt de partida de la nostra recerca és la veu. Utilitzant la qualitat vocal lírica de Pere Jou, contratenor i performer, hem composat una partitura que transita entre la música electrònica i l’òpera contemporània. Aquesta partitura es basa en el cant obstinat d’una sola nota durant la major part de la peça, amb un ritme propi de la música electrònica. Sobre aquesta base vocal, hem construït una qualitat de moviment que ofereix un contrapunt formal i semàntic; una qualitat amb una temporalitat dilatada. D’aquesta forma, moviment i veu desenvolupen dues dinàmiques molt diferents que interseccionen en un mateix cos.

A partir de la variació dins de la repetició, el cos experimenta un conflicte nascut de les dinàmiques oposades del moviment i la veu. La variació, de fet, és un dels recursos més important i utilitzats al llarg de la història de la música, i no és l’únic paràmetre musical que troba la seva equivalència en el moviment coreogràfic. És per això que la nostra metodologia de treball juga de forma natural entre les equivalències musicals i coreogràfiques.

La variació cal ser entesa com una modificació progressiva i a vegades imperceptible de la frase o idea original. No obstant, la variació és constant i inevitable, com si es tractés d’un reflex del nostre procés vital de canvi continu. A partir d’aquest joc o dinàmica de repetició amb variació aprofundim en la idea del canvi constant, que ens permet entendre que la identitat té, també, una qualitat procedural: ens deixem de concebre a nosaltres mateixos com un concepte, idea o imatge fixe per viure’ns com un esdevenir, com unflux imparable, com una successió de formes presents, com un moviment continu.

El cos de Pere Jou experimenta aquestes contradiccions identitàries aparents amb l’acompanyament d’Aurora Bauzà, la qual tutela al performer a través de la interpretació de música electrònica en directe. S’estableix així una connexió entre un agent extern (Bauzà) que provoca i guia tot aquest procés pel que passa l ’ intèrpret (Jou), afegint una capa més de significat sobre la relació/conflicte entre l’individu i el seu entorn.

Captura de pantalla 2019-01-21 a las 13.
OBJECTIUS
OBJECTIUS

​Tal i com hem exposat, la nostra recerca gira entorn a la relació entre la veu i el moviment del cos, i com a través d’aquesta relació pot reviure’s el conflicte que experimenta l’individu en enfrontar-se a la idea d’una identitat pròpia en constant canvi. També s’ha descrit el dispositiu que hem desenvolupat en l’últim any de recerca: la repetició obstinada d’una nota produïda amb la veu i la superposició d’un moviment que emancipa al cos de la seva condició de productor del so. Creiem que aquest dispositiu és l’inici d’un llenguatge personal que permet construir una semàntica pròpia dins la relació entre el cos i la veu. Un llenguatge transversal que no jerarquitza entre disciplines de les arts vives com ara el moviment i el so. L’objectiu principal de la nostra recerca és, precisament, desenvolupar aquest llenguatge propi, que ens permet relacionar la veu i el moviment en igualtat de condicions.

D’altra banda, tenim l’objectiu d’aprofundir en els mecanismes de construcció d’identitat, no només individual sinó també col·lectivament. La nostra recerca s’expressa no només a través de I AM (T)HERE sinó que la volem projectar més enllà d’aquesta peça. Creiem que aquest dispositiu és molt prometedor realitzat en grup i és per això que, una vegada estrenada i finalitzada la peça, tenim la il·lusió de poder realitzar una continuació del nostre treball: WE ARE (T)HERE, un projecte/peça/taller en la què posar en pràctica grupal el nostre dispositiu. Hem tingut l’oportunitat de treballar aquest dispositiu en diverses ocasions: dins el Brut Nature de la Caldera i en alguna de les trobades del col·lectiu #FF90 (incloem el vídeo d’ambdues pràctiques en la present convocatòria). Totes les vegades el resultat ha sigut molt prometedor, per això tenim l’objectiu d’explorar aquesta via i mantenir-nos oberts al que ens pugui oferir.

CURRICULUMS

EIXOS DE TREBALL
EIXOS DE TREBALL

I AM (T)HERE és una investigació articulada a través de dos eixos de treball: Per una banda, els mecanismes de construcció d’identitat i els conflictes que se’n deriven en plantejar-la com un procés. Per l’altra, la recerca d’un llenguatge que posi en relació el cos i la veu en un pla d’igualtat, allunyant-se per tant del model que, com a músics de formació clàssica, hem heretat.

La conjugació d’aquests dos eixos es plasma en un treball sobre la naturalesa líquida i efímera de la identitat a partir d’un cos dividit, atrapat entre dues forces que evolucionen en direccions oposades: la veu i el moviment del cos. Es tracta per tant d’un cos en tensió, un subjecte que encarna en primera persona el conflicte entre percepció i realitat en el procés de construcció d’identitat. Una identitat basada en el cos, en el gènere, en el territori. En la càrrega social, ètica i genètica que arrosseguem, com múltiples dimensions que es superposen conformant un subjecte únic i, a la vegada, genèric. El cos esdevé per tant el canal que vehicula totes les variacions del jo i és concebut com una eina de treball on posar de manifest que la identitat, com el cos, és una imatge en constant moviment.

Per últim, com hem mencionat als objectius, de la nostra recerca n’ha sorgit una proposta per al seu posterior desenvolupament, que pot acabar constituint un nou eix de treball, l’ampliació del projecte per a un grup d’intèrprets. La idea es basa en un mecanisme molt simple però molt poderós. El fet de tenir un grup de persones cantant juntes una sola nota de forma obstinada i a la vegada movent-se sense tenir cap connexió aparent entre elles conforma una imatge poèticament molt poderosa. A nosaltres ens parla de la solitud en companyia, de les identitats col·lectives i individuals i dels processos de construcció d’aquestes. Ens parla de política històrica i contemporània, de religió(ns) o potser simplement de les necessitats que tenim les persones de trobar llocs comuns. Estem molt satisfets d’haver pogut comprovar que es tracta d’un dispositiu que no necessita d’intèrprets formats vocalment. Així com I AM (T)HERE parteix d’una veu formada de contratenor, WE ARE (T)HERE no necessita aquest virtuosisme vocal ja que el grup permet garantir la continuïtat del so vocal sense l’extenuació dels intèrprets. Volem també esmentar que creiem que és un material molt idoni en àmbits pedagògics ja que ens permet treballar la consciència corporal-vocal, la capacitat de concentració i creació d’identitat col·lectiva a partir de la vivència d’un trance conjunt. Per tot això, encara no tenim definit com cristal·litzarà aquesta continuació de la nostra recerca. Tal i com hem comentat, veiem molt possible que es converteixi en una peça grupal, en un material pedagògic, en un material amb el que fer recerca dins la relació entre el cos i la veu o en tot a la vegada.

ANTECEDENTS

ANTECEDENTS

Aquesta intuïció de treball que presentem està influenciada per les persones amb les que hem treballat fins al dia d’avui. En especial, volem destacar la feina feta a Nowhere in Particular Sònia Gómez, David Climent i Pere Jou, on hem sigut capaces de treballar la veu com a motor de moviment i convertir-la en un element clau de la composició coreogràfica. A Nowhere in Particular vam aconseguir crear un espai sonor únic a partir d’envair l’escena amb micròfons convertint-lo en un element dramatúrgic clau. La veu humana te un paper central en la nostra feina, ja que és el nexe d’unió entre el so i el cos. En aquest sentit, la veu és un motor clau del moviment.

 

No gens menys, volem fer menció a Alessandro Sciarroni. Ens està ajudant amb la seva mirada en la construcció dramatúrgica i coreogràfica d’aquesta peça. Així mateix, recentment hem treballant composant per a les seves dos últimes creacions Turning_Orland’s version i Save the last dance for me. La seva mirada amb pocs elements i l’ús de la repetició és un plantejament que ens sentim molt proper. Treballar amb la idea de la repetició ens ha fet pensar que podem fer un treball molt interessant al voltant de la pèrdua d’identitat subjectiva i de la troballa d’un cos més abstracte i anònim. 

 

Actualment ens trobem a la recta final de la nostra recerca. Hem realitzat residències a Villa Nappi, Polverigi (Itàlia), al Graner de Barcelona, i al Centre Cívic La Lleïaltat Santsenca. Hem presentat el nostre procés de creació en diverses ocasions com per exemple el festival Off Liceu – Diàlegs musicals en la seva edició del 2019. Hem sigut una de les companyies seleccionades pel Festival Escena Poble Nou per presentar el procés obert dins la seva secció Embrions, no obstant no es va poder dur a terme a causa de la vaga general del 18 d’octubre.

VÍDEO

​VÍDEO

EQUIP
EQUIP

Interpretació: Pere Jou

Creació i direcció: Aurora Bauzà i Pere Jou

Composició musical: Aurora Bauzà i Pere Jou

 

Espai escènic i il·luminació: Per determinar

Ull extern: Alessandro Sciarroni

Duració: 30'

En col·laboració i amb el suport de 

Villa Nappi (Itàlia), Graner Barcelona, Festival OFF Liceu 2019 i La Lleialtat Santsenca.

CURRICULUMS

CURRICULUMS

foto promo telemann rec_edited.png

PERE JOU

Arts escèniques   
 • Nova creació amb MAUD LE PLADEC (2021). Intèrpret

 • The black body, the blue mind and the fluorescent guts (2020), SONIA GÓMEZ. Intèrpret

 •  Turning Matera (2019), ALESSANDRO SCIARRONI. Compositor

 • Àngels a Amèrica (2018) DAVID SELVAS. Director musical

 • Augusto (2018), ALESSANDRO SCIARRONI. Intèrpret

 • Nowhere in Particular (2018), SONIA GÓMEZ, DAVID CLIMENT I PERE JOU. Cocreador, Intèrpret i Compositor

 • Her (2018), ÍRIA LLENA. Compositor

 • La importància de ser Frank (2018) DAVID SELVAS. Director musical

 • Mol·leculari (2018), LIPI HERNÁNDEZ. Compositor

 • Data (2018), LIPI HERNÁNDEZ. Compositor i Intèrpret

 • Dancing with frogs (2017), SOL PICÓ CIA DE DANZA. Compositor i Intèrpret

 • Apel·lació a la pedra (2017), SONIA GÓMEZ. Compositor i Intèrpret

 • Halab (2017), SOL PICÓ CIA DE DANZA. Compositor i Intèrpret

 • En construcción 2 (2016), AMALIA FERNÁNDEZ. Intèrpret

 • Tata mala (2016), ENRIC MONTEFUSCO. Intèrpret

Educació
 • Grau Superior en Música, especialitat de Cant (contratenor), Conservatori Superior de Música del Liceu, Barcelona. 2013 - 2017  

 • Master Oficial en Música com Art Interdisciplinari, Universitat de Barcelona, Escola Superior de Música de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili. 2011 - 2012

 • Llicenciatura en Comunicació Audiovisual, Universitat Ramon Llull. 2006 - 2010

 • Llicenciatura en Sociologia, Universitat de Barcelona, Freie Universität Berlin, University of California (Berkeley). 2004 - 2008

foto promo telemann rec_edited.png

AURORA BAUZÀ

Arts escèniques   
 • Save the last dance for me (2019), ALESSANDRO SCIARRONI. Compositora

 • Jellyfish (2019), ANA BORROSA. Compositora

 • Vigor Mortis (2019), ASUN NOALES. Compositora

 • Nightingale (2019), ANA BORROSA. Compositora

 • Turning Matera (2019), ALESSANDRO SCIARRONI. Compositora

 • Àngels a Amèrica (2018) DAVID SELVAS. Directora musical

 • Pla-dur (2018) ATZUR. Compositora

 • Nowhere in Particular(2018), SONIA GÓMEZ, DAVID CLIMENT I PERE JOU. Compositora

 • Ave Maria (2018). LIPI HERNÁNDEZ. Compositora

 • Her (2018),ÍRIA LLENA. Compositor

 • La importància de ser Frank (2018) DAVID SELVAS. Directora musical

 • Mol·leculari (2018), LIPI HERNÁNDEZ. Compositora

 • Data (2018), LIPI HERNÁNDEZ. Compositora

Educació
 • Màster Oficial en Música com Art Interdisciplinari, Universitat de Barcelona, Escola Superior de Música de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili. 2011 - 2012

 • Llicenciatura en Història i Ciències de la Música, Universidad de Granada, Freie Universität Berlin. 2009 - 2014

 • Grau Superior en Música, especialitat de Piano, Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. 2005 - 2009

CONTACTE

CONTACTE

@: telemannrec@gmail.com

T: 646861164 (Aurora) / 696057303 (Pere)

bottom of page